Kontakty


Agropodnik Mašovice, a.s.
Mašovice 154
669 02 Znojmo
IČ: 136 93 476
DIČ: CZ13693476

Po - Pá 6:30 - 15:00
tel.: +420 515 236 628 - ústředna
e-mail: info@agpmasovice.eu


GPS Loc.: 48°51'16.322"N, 15°58'17.911"E

Oznámení protiprávního jednání a ochrana oznamovatelů (dle zákona č.171/2023 Sb.)

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které má znaky trestného činu, nebo má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč, nebo porušuje zákon č. 171/2023, nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie.
Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele.
Ochrana podle tohoto zákona náleží oznamovateli, který oznámení podal prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, nebo který podal oznámení Ministerstvu spravedlnosti, nebo který oznámení podal orgánu veřejné moci příslušnému podle jiného právního předpisu nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie.
Ochrana před odvetným opatřením nenáleží osobě, která učinila oznámení, aniž měla oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích (vědomě nepravdivé oznámení).

Oznámení je možné učinit u příslušné osoby, kterou je Mgr. Zdeněk Nechvátal, a to následujícími způsoby: telefonicky na čísle +420 605 235 261, e-mailem na adrese nechvatal@agpmasovice.eu, v listinné podobě podáním adresovaným do vlastních rukou příslušné osoby v zalepené obálce s nápisem „neotevírat - do vlastních rukou p.Nechvátala“ a odevzdané na sekretariátu společnosti (Mašovice 154, 2.patro), osobně po předchozí domluvě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

O přijetí oznámení je příslušná osoba povinna do 7 dnů ode dne jeho přijetí písemně vyrozumět oznamovatele, ledaže oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě. Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím.